Algemene voorwaarden


Artikel 1. Algemeen 

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van just4gundogs zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna:’Voorwaarden’) van toepassing. 
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door just4gundogs worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van just4gundogs worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door just4gundogs ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
Alle aanbiedingen van just4gundogs zijn vrijblijvend en just4gundogs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door just4gundogs. 
just4gundogs is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt just4gundogs dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW percentage. 

Just4gundogs heeft als betalingsmogelijkheid: Betaling geschied vooraf, tenzij anders is overeengekomen. 

Alle aanbiedingen van just4gundogs zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en misverstanden, zowel op de website, als bij mondelinge overeenkomsten. Just4gundogs behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door just4gundogs. 

Artikel 4. Levering 
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.                                                                    In het kader van de regels van de koop op afstand zal just4gundogs bestellingen zsm doch binnen tenminste 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

De door just4gundogs eventuele opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

Voor bestellingen tot 10 kg worden € 6,75 verzendkosten in rekening gebracht, voor leveringen binnen Nederland.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan just4gundogs verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door just4gundogs geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

Just4gundogs garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u just4gundogs daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft just4gundogs de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan just4gundogs te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en just4gundogs, dan wel tussen just4gundogs en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en just4gundogs, is just4gundogs niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door just4gundogs. 

Artikel 9. Persoonsgegevens 
Just4gundogs zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. 

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Artikel 10. Overmacht 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft just4gundogs in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat just4gundogs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan just4gundogs kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 11. Diversen 
Indien u aan just4gundogs schriftelijk opgave doet van een adres, is just4gundogs gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan just4gundogs schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

De afbeeldingen weergegeven vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Voor gebruik van de afbeeldingen dient u contact op te nemen met just4gundogs

De door just4gundogs geleverde product kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen. 

Wanneer door just4gundogs gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat just4gundogs deze Voorwaarden soepel toepast. 

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met just4gundogs in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door just4gundogs vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

Just4gundogs is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 12. Geschillen 
Bij niet nakoming van enige verplichting uit aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zal u in verzuim zijn zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. 

Voor zover geschillen vallen onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank te Rotterdam tenzij u woonplaats heeft binnen het rijk in Europa en binnen 1 maand nadat een beroep op deze bepaling is gedaan te kennen geeft de hem bij wet toegewezen rechtelijke instantie als bevoegde instantie te willen aanmerken. 

Mocht just4gundogs overgaan tot rechtsmaatregelen wegens verzuim dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor uw rekening. 

Artikel 13. Toepasselijk recht 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.